ศรีสะเกษ – รองพ่อเมืองดอกลำดวน นำครอบครัวสหกรณ์ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันครอบครัว

เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดป่าศรีสำราญ (ธ) อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ครอบครัวสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ” เนื่องโอกาสในวันที่ 14 เมษายน “วันครอบครัว” ประจำปี 2566 โดยมี นายจรัสแสง บรรใดทอง ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายธีรนันท์ คำคาวี ประธานกรรมการเครือข่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ นางวรรณนภา อุดนอก หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ นายสมชาย ทับทิมโกมลกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนกว่า 150 คน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

นายจรัสแสง บรรใดทอง ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ เครือข่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 30 แห่ง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมการถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รอบบริเวณวัด โดยได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ภายในวัด โบสถ์ ศาลาการเปรียญ บริเวณโดยรอบของวัด พร้อมทั้งได้ดำเนินการเก็บกวาดเศษขยะ เก็บเศษใบไม้ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด สวยงาม เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนา

รวมถึงการทำบุญจัดเลี้ยงโรงทานให้กับผู้มาร่วมกิจกรรม เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการขัดเกลาจิตใจของผู้ร่วมกิจกรรมให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน ความสามัคคีในหมู่คณะ มีจิตสาธารณะ สร้างสรรค์ต่อสังคมในทำงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนเป็นการสร้างความสมดุลชีวิตในการทำงาน และยังมีในส่วนของการทำความสะอาดในห้องสุขาของทางวัดอีกด้วย.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน