จังหวัดหนองคาย (ชมคลิป) เปิดศูนย์ปฏิบัติการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ


วันที่ 4 เมษายน 2566 ที่ ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนบ้านนาคลอง หมู่ 9 ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย จัดขึ้น ตามที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีนโยบายและข้อสั่งการให้ทุกหน่วย ดำเนินการจัดทำโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับตำบล ชุมชน หมู่บ้าน นั้น สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคาย และประชาชนบ้านนาคลอง ได้มีมติร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการ การดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ
บ้านนาคลองมีครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ 447 หลังคาเรือน อาศัยอยู่จริง 330 ครัวเรือน ประชากรทั้งหมดในหมู่บ้านรวมทั้งประชากรแฝง 1,317คน ซึ่งได้มีการประชาคมประเภทประชากรที่ไม่ต้องตรวจหาสารเสพติดได้แก่ ผู้ป่วยติดเตียงและประชาการที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และอายุเกินกว่า 65 ปีและไม่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งประชากรที่ต้องตรวจหาสารพติดตามโครงการ จำนวน 507 คน จากประชากรทั้งหมดของหมู่บ้าน ตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการในเชิงรุกผ่านขั้นตอนที่ 1 การประชาคมหมู่บ้าน และได้ทำการตรวจ X-RAY หมู่บ้าน จากนี้จะได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานราชการ ชุมชนบ้านนาคลอง และผู้ใช้ยาเสพติดเข้าสู่กิจกรรมชุมชนบำบัด C8Tx ต่อไป
พ.ต.อ.ยุทธนา งามชัด ผกก.สภ.เมืองหนองคาย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงาน การปฏิบัติกับผู้นำหมู่บ้าน / ชุมชน ผู้นำศาสนา ในระดับพื้นที่ ให้มีการบูรณาการร่วมกัน สอดส่องดูแล เฝ้าระวัง ตรวจสอบ การแพร่ระบาดของยาเสพติดต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายในการเฝ้าตรวจ เตือน และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ต. อาชญากรรมในหมู่บ้าน / ชุมชน ลดลง ผู้นำหมู่บ้าน / ชุมชน ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ด้วยตัวเอง เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดผู้เสพรายใหม่ จำนวนบุคคลและครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติด ในหมู่บ้าน ชุมชน เพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ใช้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการดูแลโดยชุมชน
นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สถานการณ์การค้ายาเสพติดมีความรุนแรง เป็นที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งผู้ค้ารายย่อยที่อยู่ตามหมู่บ้าน ชุมชนเป็นตัวการหลักในการค้าและนำยาเสพติดเข้ามายังพื้นที่ ทำให้ผู้เสพสามารถที่จะหาซื้อมาเพื่อเสพได้ง่ายขึ้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการกำลังทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่กลางทาง ปลายทางในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข้งของหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวทางพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามยุทธศาสตร์แนวทางดำเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและการสร้างอาสาป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน ชุมชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าว ประชาชนในชุมชน จะนำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการศูนย์ปฏิบัติการฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติเพื่อส่วนรวม สามารถลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชนที่จะเกิดขึ้น

:ภาพ-ข่าว พันธลภ (ฤาษี) แสงทอง –ปวีนา จังหวัดหนองคาย