อุบลราชธานี – 30 ปี ศูนย์อนามัยที่ 10 รวมพลัง อบจ.ขับเคลื่อนสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 


ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จับมือ อบจ. ในเขตสุขภาพที่ 10 บูรณาการความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม หลังภารกิจถ่ายโอน รพ.สต. ในงานมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 30 ปี ศูนย์อนามัยที่ 10 ที่ โรงแรม เซ็นทารา อุบลฯ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้จัดงาน “มหกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 30 ปี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี”ขึ้น โดยมี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมด้วย นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 ,หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรด้านสาธารณสุข ภาคีเครือข่าย ร่วมใน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย “ความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10


สำหรับ การทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งประกอบไปด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร มีเจตจำนงที่จะสร้างความร่วมมือกัน ในการบูรณาการและขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย ตลอดจน สร้างกลไกการดำเนินงาน ให้เอื้อต่อการดูแลกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ ที่เชื่อมโยง สอดรับแนวนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานแบบบูรณาการ ที่มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างยั่งยืน


ในส่วนของ งาน “มหกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 30 ปี ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ได้ชูประเด็น ส่งเสริมสุขภาพด้วยการนอนที่มีคุณภาพ “Sleep is Essential for Health – การนอนเป็นสิ่งสำคัญ นอนดีทุกวัน สุขภาพแข็งแรง”