อุดรธานี – ร.13 พัน.1 ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จัดการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับแม่บ้านและกำลังพล

พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพเชิงปฏิบัติ “นักส่งเสริมอาชีพดีพร้อม” ประจำปี 2566 โดยมีวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เป็นผู้อบรมให้ความรู้ให้กับกำลังพลของหน่วย และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 อุดรธานี ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีการฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรเชื่อมโลหะเบื้องต้น และหลักสูตรจับจีบผ้าประดับตกแต่งสถานที่ในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลและแม่บ้านของหน่วย ได้พัฒนาฝีมือแรงงาน ทักษะวิชาชีพให้มีความรู้ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


จากการเข้ารับการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพทำให้กำลังพล มีความรู้ ความเข้าใจ ในขั้นตอนการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไป และรู้สึกดีใจที่ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความสำคัญ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13