ศรีสะเกษ – “ดร.กัลยาณี” เปิดอบรมสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อสถานประกอบการ

 

ที่ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี น.ส.ณภัค จักรางกูรวโรดม นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ ครูฝึกฝีมือแรงงาน คณะผู้ดำเนินงาน คณะวิทยากร และผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา จำนวน 60 คน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

ดร.กัลยาณี กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับผู้ประกอบการที่ได้อบรม ถือว่าเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และที่ภาครัฐกำหนดสิทธิประโยชน์ไว้ก็เพื่อเป็นการจูงใจสถานประกอบกิจการ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการจะได้รับทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ไม่ว่าจะเป็น การยื่นขอรับรองความเห็นชอบหลักสูตร การประเมินเงินสมทบ การให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน การขอรับเงินอุดหนุนสำหรับสถานประกอบกิจการ ที่พัฒนาลูกจ้างเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ประกอบการจะต้องมี ความเข้าใจ อย่างถูกต้อง เพื่อที่จะได้นำความรู้ ไปปรับใช้ในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ PRB e-Service ได้อย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารองค์กรต่อไป

ด้าน นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ กล่าวว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงจัดทำโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างกระบวนการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ผู้ประกอบการสามารถ ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานได้อย่างถูกต้อง / และตรงตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจะได้เพิ่มทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่พนักงานของสถานประกอบกิจการ ถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาหลักสูตร / การรับรองค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการยื่นประเมินเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงข้อมูลสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ตามพรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบจะได้เข้าถึงประโยชน์ดังกล่าว.


ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน