หนองบัวลำภู (ชมคลิป) 14 กุมภา เชิญคู่รัก ‘จดทะเบียนรักจดทะเบียนใจ เชื่อมฮักตาดไฮสายใยชั่วนิรันดร์’

14 กุมภา มอบดอกกุหลาบร่วมใจสวมใส่ผ้าไทยไป“จดทะเบียนใจ เชื่อมฮักตาดไฮ สายใยชั่วนิรันดร์”


ณ บริเวณสะพานเชื่อมฮักตาดไฮ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง บ้านตาดไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู


วันที่ 12 กพ.66 นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยผสมผสานวิถีชีวิตขึ้นเนื่องในวันแห่งความรักของคนทั่วโลก ภายใต้ชื่อกิจกรรม “จดทะเบียนใจ เชื่อมฮักตาดไฮ สายใยชั่วนิรันดร์” และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ในวันนี้


พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าจากการที่จังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด “หนองบัวลำภูเมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว” ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัด “อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง” บ้านตาดไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของประชาชน จากข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่ม OTOP ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งจัดตั้งโดยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโคกม่วง พบว่า ในห้วงก่อนการระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลุ่มมีรายได้จากการท่องเที่ยวเฉลี่ย เดือนละกว่า 1.5 ล้านบาท แต่เมื่อเกิดการระบาดทำให้ปัจจุบันรายได้ลดลงเหลือเพียง 8-9 หมื่นบาทต่อเดือน

พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ หลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่กับวิถีชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติของนักท่องเที่ยว สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในทุกๆ กิจกรรมในชุมชน ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น จังหวัดหนองบัวลำภู จึงกำหนดจัดกิจกรรม “จดทะเบียนใจ เชื่อมฮักตาดไฮ สายใยชั่วนิรันดร์“ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ขึ้น โดยอาศัยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจดทะเบียนสมรสให้กับคู่สมรสที่ตกลงใช้ชีวิตร่วมกันโดยใช้สะพานเชื่อมฮักตาดไฮเป็นเสมือนจุดเชื่อมใจ การบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีและวัฒนธรรมของชาวหนองบัวลำภู กิจกรรมกุญแจคล้องใจ กิจกรรมล่องเรือรัก การเดินแบบผ้าพื้นเมืองบริเวณสะพานเชื่อมฮัก กิจกรรมรำวงมหาดไทย รำวงเพลงศาสตร์พระราชาของเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู การประกวดอาหารพื้นถิ่นส้มตำลีลา นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว นิทรรศการการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในพื้นที่ รวมไปถึงการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)ของเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภูและสินค้าเกษตรของเครือข่าย YOUNG SMART FARMER


โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม “จดทะเบียนใจ เชื่อมฮักตาดไฮ สายใยชั่วนิรันดร์” ร่วมพันคนและจะจัดให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ “หนองบัวลำภูเมืองผ้า น่าอยู่ น่าเที่ยว”

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู