หนองคาย – ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประกวดร้องเพลงและร้องเพลงเพื่อการกุศล งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ

จังหวัดหนองคายโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประกวดร้องเพลงและร้องเพลงเพื่อการกุศล งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2566


เมื่อวันที่10 ก.พ.66 ที่ ห้องประชุมพระใส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดหนองคาย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประกวดร้องเพลงและร้องเพลงเพื่อการกุศล งานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2566 โดยมี นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม


นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย กล่าวว่า จังหวัดหนองคาย ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้กำหนดจัดงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 5 – 13 มีนาคม 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้ผู้นำท้องที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ประชาชน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและร่วมกิจกรรม ซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี จังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย รวมทั้งเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงและการร้องเพลงเพื่อการกุศล หารายได้ให้กับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2566 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ การประกวดร้องเพลงและร้องเพลงเพื่อการกุศล ขึ้น


สำหรับการประกวดร้องเพลงและการร้องเพลงเพื่อการกุศลที่จัดขึ้น เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความร่วมมือ ความรัก ความสามัคคีของชาวจังหวัดหนองคาย และเพื่อหารายได้สนับสนุนสาธารณะกุศล ให้กับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ในส่วนกิจกรรมการประกวดร้องเพลงวันที่ 11 มีนาคม 2566 จะเป็นการประกวดร้องเพลงการกุศล ส่วนวันที่ วันที่ 12 มีนาคม 2566 จะเป็นการประกวดร้องเพลงของนักร้องที่ผ่านการคัดเลือกมีมาจากทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดหนองคาย ที่ส่งเข้าประกวดอำเภอละ 2 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน และชิงชนะเลิศ ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 โดยผู้ชนะเลิศ ทั้งประเภทชายและประเภทหญิง จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท,รองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท,รองชนะเลิศ อันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท,รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท และยังมีรางวัลขัวญใจมหาชน 2 รางวัลชาย 1 รางวัลและหญิง 1รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

ภาพ-ข่าว พันธลภ(ฤาษีลภ) แสงทอง ปวีณา จังหวัดหนองคาย