อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 พบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์กับทหารผ่านศึก

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 มอบหมายให้ พันเอก บริสุทธิ์ สุจินพรัหม เสนาธิการกรมทหารราบที่ 13 พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย เข้าพบปะเยี่ยมเยียนพัฒนาสัมพันธ์กับกำลังพลทหารผ่านศึกของหน่วย เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเป็นการเทิดทูนเกียรติยศวีรชนผู้สละเลือดเนื้อเพื่อชาติ และเพื่อเตือนใจชาวไทยให้ระลึกว่า ชาติไทยนั้นดำรงเอกราชและรักษาความมั่นคงของชาติอยู่ได้เพราะบรรดาวีรชนนักรบไทย ผู้มีความกล้าหาญ เสียสละ ในการปกป้องประเทศ รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติตลอดมา โดยในครั้งนี้ได้เข้าพบปะ พันโท สุชาติ นามวิจิตร , พันตรี วิชิต สอนโพธิ์ และ ร้อยตรี วีระ แฟสันเทียะ ณ บ้านพักส่วนตัวของกำลังพล โดยได้สอบถามความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ ในโอกาสนี้ได้มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค และผ้าห่มกันหนาวให้กับกำลังพลทหารผ่านศึกของหน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเนื่องในวันทหารผ่านศึก


ประวัติวันทหารผ่านศึก หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือหลังสงครามมหาเอเซียบูรพา สิ้นสุดลง มีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดประจำการได้มีการเรียกร้องขอให้ทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทหารเหล่านั้น ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2490 กระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง จึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารที่ กลับจากการปฏิบัติการรบ และช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบ ต่อมากระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้ง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล และได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 จึงได้ยึดเอาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก


จาการเข้าพบปะเข้าเยี่ยมเยียนกำลังพลทหารผ่านศึกของหน่วยในครั้งนี้ ทำให้กำลังพลและครอบครัวมีความรู้สึกดีใจและรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างมาก ที่หน่วยได้ให้ความสำคัญและเข้ามาเยี่ยมเยียน พบปะพัฒนาสัมพันธ์และมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้ในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว   ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13