ผู้ว่าเลย มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันตะกร้อ งานดอกฝ้ายบาน

 


เมื่อเวลา 21.30 น.วันที่ 3 ก.พ.66 ณ สนามกีฬาชั่วคราวหน้าศาลากลางจังหวัดเลย อ.เมืองเลย จ.เลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบถ้วยและเงินรางวัลการแข่งขันขันกีฬา “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย “ ประจำปี 2566 มีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ชมรม สมาคมกีฬา นักกีฬาและ ประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก


นายทัศนัย มงคลวัจน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย กล่าวรายงานจัดการแข่งขันกีฬา ในงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2566 จากกระแสการให้ความสนใจต่อสุขภาพ การตื่นตัวในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนทั่วโลกทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนให้ความสนใจ ดูแลสุขภาพ โดยการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น คณะกรรมการฝ่ายการจัดการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนที่สนใจ เกิดความรู้ ความเข้าใจและ ตระหนักถึงคุณค่าของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปพัฒนา คุณภาพชีวิตและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมให้บุคคลต่าง ๆ ได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ซึ่งจะส่งผลให้เป็นผู้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้ระเบียบวินัย รู้กฎ กติกา มารยาท ซึ่งเป็นคุณลักษณะ อันดีงามของการสร้างสังคมสันติสุข


การจัดแข่งข้นกีฬาในครั้งนี้ ได้กำหนดชนิดกีฬาต่าง ๆ ประกอบด้วย กีฬาเซปักตะกร้อ ชายกีฬาเปตอง กีฬามวยสากล กีฬาวู้ดบอล ในการดำเนินการ ในการคำเนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์และ การ สนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกขน เป็นอย่างดียิ่ง สำหรับการมอบรางวัลในค่ำคืนนี้เป็นการแข่งขันเซปักตะกร้อประเภทอายุ 50 ปีขึ้นไป ผู้ที่ชนะเลิศได้แก่ทีมเกษตรเลย รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม อนันต์ คาร์แคร์ รองชนะเลิศ อันดับ 2(ครองร่วมกัน)ได้แก่ทีมสาคร ฟาร์ม และสัสดีเลย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย