อุดรธานี – แถลงข่าวก่อสร้างโรงพยาบาล 300 เตียง และศูนย์การแพทย์สถาบันพระบรมราชชนก

วัน 31ม.ค.66 เวลา 14.00 น. พระราชภาวนาวชิรากร หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ประธานองค์อุปถัมภ์ เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคลวนาราม (วัดป่านาคำน้อย) นายนิติพัฒน์ สีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในงานแถลงข่าวก่อสร้างโรงพยาบาล 300 เตียง และศูนย์การแพทย์สถาบันพระบรมราชชนก โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดี สถาบันพระบรมราชชนก นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 ดร.นายแพทย์ ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ ผู้จัดการศูนย์กลางสุขภาพลุ่มน้ำโขง/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี


นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นางสุกัญญา อุดมกรสิทธิกุล นายอนุพงศ์ มกรานุรักษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันแถลงข่าว ที่ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด)ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
สถาบันพระบรมราชชนก ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์สถาบันพระบรมราชชนก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับเป็นสถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นสถานที่ผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาต่างๆ และยกระดับศักยภาพทางการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้การปักหมุดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนทางการแพทย์นานาชาติ (World Class Academic Campus) รองรับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในภูมิภาคอินโดจีน

โดยแผนงานขับเคลื่อนโครงการที่ สำคัญในระยะที่ (พ.ศ.2566-2568) คือ การก่อสร้างโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 300 เตียง งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 1,200 ล้านบาท เป็นงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทั้งนี้ กำหนดให้มีพิธีวางเสาเอก ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ พื้นที่ก่อสร้างตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก) เป็นประธานองค์อุปถัมภ์ และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ประธานฝ่ายมารวาส พร้อมด้วย หน่วยงาน องค์กร เครือข่ายภาครัฐและเอกชนในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8