ศรีสะเกษ – วอนขอ สส.,สว.,ประธานรัฐสภา ให้ของขวัญ “วันครู” ไม่ผ่านร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่

 

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมโรงเรียนขุขันธ์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายสุนทร กุมรีจิตร ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายศราวุธ วามะกัน เลขาชมรมฯ ร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอขุขันธ์ จำนวนกว่า 200 คน ได้รวมตัวกันถือป้ายที่มีข้อความคัดค้าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ฉบับใหม่ ที่กำลังมีการพิจจารณาอยู่ในขณะนี้ พร้อมอ่านแถลงการณ์สมาคมฯ เรื่องครูอำเภอขุขันธ์ ขอของขวัญวันครู ปี 2566 จาก ส.ส. สว. และประธานรัฐสภา พวกเราไม่เอาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ฉบับที่กำลังพิจารณาอยู่ในสภา


โดย นายศราวุธ วามะกัน เลขานุการชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการที่รัฐสภามีการนำเข้าและพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ… ฉบับที่ผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยมีการเริ่มพิจารณามาตรตราแรก เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 66 สมาคมผู้บริหารและครูอำเภอขุขันธ์ พร้อมพี่น้อง เพื่อนครู ได้ติดตามร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มาโดยตลอด และเห็นว่า พ.ร.บ.การศึกษาฉบับนี้ ไม่ส่งผลต่อโอกาสทางการศึกษาที่จะพัฒนาประเทศ และไม่ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะสร้างความแตกแยก มากกว่าการสร้างความสามัคคีสงบสุขของคนในชาติ

ซึ่งสาระสำคัญที่ปรากฏในมาตราต่างๆ ของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ คือ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ไม่ให้ครูเป็นวิชาชีพวิชาชีพชั้นสูง และไม่ใช่วิชาชีพควบคุม ต่างจาก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2522 เพราะให้บุคคลธรรมดา ใครก็จัดการศึกษาได้ ตามมาตรา 11 ,13 ,14(9) และมาตรา 48 วรรค 2 อีกทั้งยังไม่ให้รัฐจัดการศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 48 และมาตรา 11 ข้าราชการครู ผู้จัดการศึกษา ทั้งผู้สอนและผู้บริหาร สถานศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นของรัฐ จะต้องถูกให้ออกจากราชการในไม่ช้าในที่สุด

นอกจากนี้เด็กนักเรียนบ้านนอกยากจนด้อยโอกาสขาดแคลนทั่วประเทศ หมื่นกว่าโรงเรียนต้องออกเดินทางไปเรียนโรงเรียนที่อยู่หมู่บ้านอื่นตามมาตรา 14(9) เด็กๆจะออกกลางคันไม่จบการศึกษาภาคบังคับเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการไม่ส่งเสริมผู้เรียนสู่สัมมาชีพที่ตนถนัด บังคับให้เด็กๆเรียนเหมือนกัน เรียนอย่างเดียวกัน และเรียนเท่าๆ กันเพื่อให้เป็นคนมีคุณภาพเหมือนๆกัน ตามมาตรา 8 และมาตรา 58 เป็นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับโลกยุค AI

อีกทั้ง พ.ร.บ.ฉบับนี้เปิดช่องทางให้มีการบ่อนเซาะทำลายความมั่นคงของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 6 ,11 ,13 ,14 , และ48 ซึ่งทหาร ตำรวจและข้าราชการคงยากจะรับมือไหวในอนาคตอีกไม่กี่ปีนี้ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้เป็นเผด็จการรวบอำนาจการบริหารเข้าสู่ส่วนกลางมากที่สุด มากกว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เคยใช้มา

ดังนั้น สมาคมผู้บริหารและครูอำเภอขุขันธ์ พร้อมด้วยพี่น้องผู้ประกอบวิชาชีพครู ทั้งอำเภอ จึงร่วมกันแสดงพลังพร้อมกันในวันสำคัญ วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อขอประกาศว่า พวกเราไม่รับ ไม่เอา ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…ฉบับที่กำลังพิจารณาอยู่ในสภาขณะนี้ และขอเรียกร้องให้ ท่าน ส.ส. สว. และประธานรัฐสภา โปรดให้ของขวัญวันครู ในปีนี้ แก่พี่น้องครูทั้งประเทศ โดยไม่ให้ผ่านร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน