กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) ฟื้นตลาดควายคึกคักจัดมหกรรมประกวดควายไทยงาม

 


องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลตําบลคําบง สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ สมาคมควายไทย และกลุ่มผู้เลี้ยงควายลุ่มน้ำปาว จ.กาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมประกวดควายไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจําปี 2566 โดยมี“เบิ้มพันล้าน” ควายงามจังหวัดกาฬสินธุ์มูลค่า 30 ล้านมาโชว์ตัว และไฮไลท์อยู่ที่การประกวดควายไทยงาม ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยเกียรติยศหลายประเภท บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก


ที่สนามโรงเรียนคำบงวิทยา ต.คําบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผวจ.กาฬสินธุ์ รักษาราชการแทน ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมควายไทย จ กาฬสินธุ์ ประจําปี 2566 โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ นายไพโรจน์ จิตจักร นายอำเภอห้วยผึ้ง นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดงาน ร่วมงาน ทั้งนี้ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงควายจากทั่วประเทศ นำควายไทยงามเข้าร่วมประกวดและชิงรางวัลเป็นจำนวนมาก
นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผวจ.กาฬสินธุ์ รักษาราชการแทน ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าควายไทยเป็นสัตว์ที่มีความสําคัญต่อระบบการผลิตของเกษตรกรเป็นอย่างมาก ในอดีตควายได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนแท้ชาวนา เพราะเป็นทั้งแรงงานในการทําไร่ ทํานา เกษตรกรใช้มูลของควายที่เรียกว่าปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยสำหรับใส่พืชผลทางการเกษตร และนํามูลควายมาจําหน่ายเป็นรายได้เสริมได้อีกด้วย ปัจจุบันจํานวนเกษตรกรที่เลี้ยงควายไทยลดลง เนื่องจากหันไปเลี้ยงพันธุ์ผสมหรือพันธุ์ต่างประเทศ ส่วนที่เลี้ยงอยู่ก็เป็นการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน ไม่มีการพัฒนาระบบการเลี้ยง ระบบการผลิตในเชิงธุรกิจ


นายศุภศิษย์กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และส่งเสริมการเลี้ยงควายไทย จ.กาฬสินธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดโครงการเทศกาลควายไทย ในรูปแบบมหกรรมประกวดควายไทยขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาการตลาดควายไทย และอนุรักษ์ควายไทยพื้นเมือง มุ่งหวังส่งเสริมให้เกษตรกรใน จ.กาฬสินธุ์ มีการปรับปรุงพันธุกรรมของควายไทยให้มีคุณภาพดีขึ้น เป็นการเผยแพร่พันธุ์ควายไทยในพื้นที่ ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปสร้างความภูมิใจ ในอาชีพของตนเอง และสืบทอดอาชีพ การเลี้ยงควายไทยจากรุ่นสู่รุ่น ให้เกษตรรุ่นใหม่หันมาเห็นความสําคัญกับการผลิตควายไทยคุณภาพ ทั้งการจัดการเลี้ยงดู การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์และร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มของควายไทยต่อไปอย่างยั่งยืนอีกด้วย
ด้านนางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ จากความสำคัญของควายไทยดังกล่าว อบจ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับเทศบาลตําบลคําบง สํานักงานปศุสัตว์ จ.กาฬสินธุ์ สมาคมควายไทย กลุ่มผู้เลี้ยงควายลุ่มน้ำปาว จ.กาฬสินธุ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทั่วประเทศ จัดงานมหกรรมประกวดควายไทย จ.กาฬสินธุ์ ประจําปี 2566 ขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพและปริมาณการผลิตควายไทยพันธุ์ดี โดยส่งเสริมการเลี้ยงการจัดการอย่างถูกวิธี เพื่อส่งเสริมการตลาด สร้างรายได้แก่เกษตรจากมูลค่าเพิ่มของควายไทยพันธุ์ดี ทั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การขายผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยกลุ่มเกษตรกร การจัดนิทรรศการด้านการเลี้ยงควาย


นางเฉลิมขวัญกล่าวอีกว่า ไฮไลท์ของการจัดมหกรรมประกวดควายไทย อยู่ที่การนำควายไทยงาม มูลค่า 30 ล้านมาโชว์ตัว ชื่อเจ้า“เบิ้มพันล้าน” อายุ 11 ปี ตัวสีดำ เกิดจากพ่อชื่อ”ปู่เบิ้ม” ซึ่งเป็นควายงามจังหวัดกาฬสินธุ์ และการประกวดควายไทยหลายประเภท เช่น การประกวดประเภทรุ่นฟันแท้3 คู่ เพศเมีย/เพศผู้ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ การประกวดรุ่นฟันแท้ 2 คู่ เพศเมีย/เพศผู้ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ, การประกวดรุ่นฟันแท้ 1 คู่ เพศเมีย/เพศผู้ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ, การประกวดรุ่นฟันน้ำนมสูงเกิน 140 ซม. เพศเมีย/เพศผู้ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ, การประกวดรุ่นฟันน้ำนมสูงไม่เกิน 140 ซม. เพศเมีย/เพศผู้ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ และการประกวดรุ่นแกรนด์แชมป์ เพศเมีย/เพศผู้ รางวัลชนะเลิศ จํานวน 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักตลอดวัน