(ชมคลิป) จังหวัดเลย จัดโครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ

 


วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 05.00 น. ที่ลานวัฒนธรรม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด โครงการ “แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ มีนายอภินันท์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิ่ง และ เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากร กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 1,500 คน ทุกปีในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 1,880 คน ต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิงและอันดับสามในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง จำนวนผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในจังหวัดเลย แยกรายอำเภอ 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. อำเภอเมือง 2.อำเภอวังสะพุง 3.อำเภอเชียงคาน 4.อำเภอเอราวัณ และ5.อำเภอภูกระดึง จากสถิติจะเห็นได้ว่า อุบัติการณ์การเกิดโรคหลอดเลือดสมองในแต่ละปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น


โรคหลอดเลือดสมองเป็นอีกโรคหนึ่งที่ทำลายคุณภาพชีวิตของประชากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยร่วมกับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดกิจกรรมเชิงรุกสู่ชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอาการและการป้องกันโรค ในชื่อโครงการ “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” ซึ่งเป็นการรวมพลังของเขตสุขภาพ 13 เขต และภาคีเครือข่าย ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง และการออกกำลังกายเพื่อไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็น ดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพ การออกกำลังกาย รวมทั้งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง ความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ส่งเสริมให้มีกิจกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ส่งเสริมการออกกำลังกาย ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาและลดภาระของปัญหาโรคเรื้อรัง


จังหวัดเลย มีการขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติ “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค”โดยมีการจัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นผลงานด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จากคปสอ.ทั้ง ๑๔ อำเภอในจังหวัดเลย ร่วมกันจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน และส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2565 ณ ลานวัฒนธรรม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วงเวลา โดยระหว่างวันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2565 มีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) และการบริการให้คำปรึกษาเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมอง และมีการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง แก่ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการโดยมีประชาชนให้ความสนใจกว่า 1,500 คน และในวันนี้ เป็นการจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร กิจกรรมวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร ณ ลานวัฒนธรรม อำเภอเชียงคานและ เส้นทางวิ่งชายโขง


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย