(ชมคลิป) อบจ.นครพนม จับมือ 57 ท้องถิ่นแก้ปัญหาขยะอันตราย อย่างยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

วันที่ 8 กันยายน 2565 ที่บริเวณอาคารแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายจิราวัฒน์ เวียงด้าน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชนจังหวัดนครพนม แบบครบวงจร มุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 57 แห่ง จัดขึ้น เพื่อร่วมกันสำรวจปริมาณของเสียอันตรายชุมชน ร่วมกันศึกษาปัญหา วางแผนการคัดแยกของเสียอันตรายชุมชน จัดหาผู้ให้บริการเก็บขนขยะ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในชุมชน ได้มีการคัดแยกและรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชนนำมาส่งมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะเป็นการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายจิราวัฒน์ เวียงด้าน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม กล่าวว่า ในนามผู้ดำเนินโครงการบริหารจัดการของเสียขยะอันตรายชุมชนจังหวัดนครพนม แบบครบวงจรมุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ และในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มีมติเห็นชอบแผนแม่บทการจัดการ ขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559 – 2564 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหา การจัดการขยะมูลฝอยและขยะอันตรายของประเทศ มีสาระสำคัญให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอย อย่างครบวงจร

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการคัดแยกขยะ มูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชนที่ต้นทางและนำของเสียอันตรายชุมชนไปกำจัดตามหลักวิชาการ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ การขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” มีนโยบายส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำหลักการ 3 อาร์เอส  คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เป็นแนวทางในการคัดแยกขยะจากต้นทางรวมทั้งให้ทุกจังหวัดขับเคลื่อนการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมของเสียอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม


ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ได้เล็งเห็นความสำคัญและการแก้ไขปัญหาของเสียขยะอันตรายชุมชนที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการดำรงชีพของประชาชน จึงจัดโครงการบริหารจัดการของเสียขยะอันตรายชุมชนจังหวัดนครพนม แบบครบวงจร มุ่งสู่เมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ
1. เพื่อให้บริการ ในการเก็บขน  และนำของเสียขยะอันตรายชุมชน ไปกำจัดอย่างถูกหลัก
2. เพื่อลดปริมาณสารพิษ ที่ปนเปื้อน สู่สิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากของเสียขยะอันตรายชุมชน


ขั้นตอนในการดำเนินงาน
1. สำรวจปริมาณ ของเสียขยะอันตรายชุมชน ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครพนม
2. ศึกษาปัญหา วางแผนการคัดแยก ของเสียขยะอันตรายชุมชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. ประชาสัมพันธ์ ให้หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมขยะ อันตรายชุมชน และนำมาส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม ตามจุดที่กำหนด
4. จัดหาผู้ให้บริการเก็บขน และนำของเสียขยะอันตรายชุมชน ไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ
ในการจัดโครงการในครั้งนี้  มีส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดนครพนม นำของเสียขยะอันตรายชุมชนส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม เพื่อนำไปกำจัดตามหลักวิชาการ รวม  57 แห่ง มีปริมาณของเสียขยะอันตรายชุมชน ได้แก่ หลอดไฟชนิดต่างๆ ซากอิเล็กทรอนิกส์ ถ่านไฟฉาย กระป้องสเปรย์ ภาชนะบรรจุ
สารเคมี และเศษแก้ว จำนวนทั้งสิ้น 3,477. 97 กิโลกรัม


ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล – ภัทรพล ปีติชารัชต์ ผู้สื่อข่าว ภูมิภาค จังหวัดนครพนม