แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย ออกเยี่ยมเยาวชนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชินูปถัมภ์

 

วันที่ 24 ส.ค. 2565 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนางทัศนาวัลย์ วิริยานภาภรณ์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย , นางเตือนใจ บุตรคุณ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย และคณะสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย รวมทั้งหน่วยงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย ได้ติดตามและเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 3 ราย คือ เด็กหญิงนารีรัตน์ ไชยรักษ์ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสาวแล ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย , เด็กหญิงวัชรากร พรหมกัลป์ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศก์ เทสรังสีอุปถัมป์ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย และเด็กหญิงวันวิสา สุพันธะ เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเทศตำบลศรีเชียงใหม่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครูของโรงเรียน และผู้ปกครองของเด็กนักเรียน ร่วมรับการตรวจเยี่ยมฯ

ในโอกาสนี้ นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย และคณะสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองคาย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมได้มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิฯ พร้อมผ้าห่มและถุงอุปโภค-บริโภค ให้แก่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองทั้ง 3 ราย เพื่อให้กำลังใจและติดตามผลการเรียน ความประพฤติ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ที่มอบทุนให้แก่เด็กและเยาวชนประพฤติดีฐานะยากจน ให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาและการอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้ตามอัตภาพ ส่วนเยาวชนทุกคนมีผลการเรียนและความประพฤติดี มีความตั้งใจในศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อประกอบอาชีพตามที่คาดหวังในอนาคตต่อไป