หนองบัวลำภู (ชมคลิป) “ท้องที่” “ท้องถิ่น” ประสานมือกันสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  ขับเคลื่อนการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านที่อยู่อาศัย

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกับ นายวิเชียร วงศ์สิงห์ นายก อบต.หนองหว้า ส.อบต.หนองหว้า นายทองจันทร์ พิมพา กำนันหนองหว้า พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองหว้า ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนตำบลหนองหว้า ช่างชุมชน และประชาชนจิตอาสา และภาคีเครือข่ายทีมตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

ดร.ประยูรฯกล่าวว่าจากฐานข้อมูล TPMAP และ ThaiQM พบว่านางสาวทอง โพธิ์หล้า บ้านเลขที่ 229 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน 4 คน เป็นหญิง 2 คน และเด็กชาย 2 คน บ้านเดิมเป็นบ้านชั้นเดียวมุงด้วยสังกะสีมีสภาพไม่มั่นคง ซึ่งใช้งบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)(พอช.) และกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกันโดยใช้แรงงานจากจิตอาสา ภาคีเครือข่ายตำบลหนองหว้า มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน และมีความรักความสามัคคีในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และ ทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น

นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวว่าการสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเอามื้อสามัคคีสร้างบ้านให้กับครัวเรือนยากจน เพื่อ แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครัวเรือนเป้าหมาย งบประมาณจากปกครองอำเภอและบริจาคจากผู้นำชุมชน รวมเป็นเงิน 17,000 บาท ตามนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในทุกมิติ โดยต้องดำเนินการแก้ไขทั้งระบบอย่างยั่งยืน ซึ่งวิธีการพุ่งเป้าเป็นรายครัวเรือน แต่ต้องอาศัยการบูรณาการให้ความร่วมมือการแก้ไขปัญหาทุกภาคส่วนร่วมกัน เพื่อขจัดความยากจน ให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายอยู่รอดพอเพียง และยั่งยืนต่อไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู