เจ้าคณะภาค 8 มอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู และ จังหวัดอุดรธานี

พระเถระชั้นผู้ใหญ่(พระเทพโสภณ) เจ้าคณะภาค 8 มอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอ และรองเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู และ จังหวัดอุดรธานี ขณะที่ เจ้าคณะภาค 8 ฝากประธานคณะกรรมาธิการศึกษา การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร เร่งรัดการจัดตั้งธนาคารพุทธศาสนาทำไม่ศาสนาอื่นถึงทำได้

ที่ศาลาการเปรียญวัดสว่างอารมณ์ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู พระเทพโสภณ เจ้าอาวาสวัดราชบูรณราชวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เจ้าคณะภาค 8 เป็นประธานในการมอบตราตั้งเจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด และ รองเจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ เจ้าคณะอำเภอทั้ง 2 จังหวัดและพระสังฆาธิการ ถวายการต้อนรับ


โดยมี นายไชยา พรหมา สส.จังหวัดหนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย พร้อม นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ถวายสักการะและถวายการต้อนรับ พร้อมด้วย นายจูมพจน์ จันทรเสนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย นางสาวพรพิมล สิทธิพูนอนุภาพ ปลัดเทศบาลตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง นายรุ่งเพชร ศรีกาญจนา อดีต ส.อบจ.หนองบัวลำภู เขต อำเภอศรีบุญเรือง ข้าราชการ เหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ทั้ง 3 รูปและประชาชนร่วมพิธีพร้อมเสียงกึกก้องจากคณะกลองยาวที่มาร่วมชื่นชมและอนุโมทนา


นางจิราภรณ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสำหรับพระสังฆาธิการที่ได้รับพระบัญชาและที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 19 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2541)ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 (แก้ไขเพิ่มเติม)โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และ


โดยอนุมัติของเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก จึงแต่งตั้ง พระครูปริยัติโชติการ เจ้าอาวาสวัดป่าโชติการาม ต.เมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง รักษาเจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง เป็น เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง พระครูสุวิธานกิจจาภรณ์ เข้ารับตราตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี และ พระครูสถิตธรรมนาถ เข้ารับตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม
ในขณะเดียวกัน พระเทพโสภณ เจ้าคณะภาค 8 ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ฝากเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอที่ได้รับการแต่งตั้งขอให้ดูแลการปกครองคณะสงฆ์ในพื้นที่ และใช้อำนาจหน้าที่ หากใช้อำนาจและหน้าที่ไม่ถูกก็จะมีผลร้ายกลับหาตัวด้วย และขอให้ใช้อำนาจและหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตอำเภอของตน ตามกฎมหาเถระสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541)ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ และใช้อำนาจหน้าที่อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับศรัทธาของสาธุชน และพระเราต้องมีศีลจารวัตรและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามทั้งในและนอกวัด
และในโอกาสเดียวกันที่ นายไชยา พรหมา สส.จังหวัดหนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย ได้เข้าถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระเทพโสภณ เจ้าคณะภาค 8 ซึ่งเจ้าคณะภาค 8ได้สอบถามความคืบหน้าการตั้งธนาคารของพุทธศาสนา และให้ติดตามเรื่องการจัดตั้งธนาคารพุทธศาสนา ที่ตกไปในชั้นของการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฏร ซึ่งนายไชยาฯในฐานะประธานคณะกรรมาธิการศึกษา การจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าตนเองได้รับประเด็นเรื่องการจัดตั้งธนาคารพุทธศาสนา และมีชาวพุทธจำนวนมากได้ยื่นหนังสือผ่านกรรมาธิการฯเพื่อส่งต่อให้รัฐบาลทบทวนในการจัดตั้งธนาคารพุทธศาสนา


เนื่องจากการเสนอจัดตั้งธนาคารพุทธศาสนา ในชั้นของกฎหมายฉบับนี้ได้ถูกตีตกไปในการนำเสนอ เนื่องจากสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรี มีบัญชาว่ากฎหมายฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการเงินซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องมีการทบทวนซึ่งไม่สามารถจะเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินได้ ในเมื่อกฎหมายฉบับนี้ตกไปตนเองในฐานะประธานกรรมาธิการ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาหารือโดยมีธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อที่จะหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งธนาคาร
โดยเฉพาะการจัดตั้งธนาคารพุทธศาสนา เป็นเจตนารมณ์ที่สนับสนุนกิจการทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ เนื่องจากมีวัดและศาสนสถานหลายแห่ง และก็อยู่ในรูปของนิติบุคคล การระดมเงินที่จะเข้ามาจัดตั้งเป็นธนาคารของทุกศาสนา ประชาชนก็จะมาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมให้สอดรับกับกฏหมาย ของธนาคารเฉพาะกิจที่มีอยู่เช่น ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ก็มีหลักเกณฑ์ในการจัดตั้ง


แล้วทำไมแนวทางการจัดตั้งธนาคารพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อจัดตั้งเป็นภารกิจสนับสนุนกิจกรรมไม่ได้ ในขณะที่ประชาชนชาวไทยนับถือศาสนาพุทธ ถึง 95% ซึ่งก็จะเป็นแหล่งในการระดมเงินทุนเพื่อการประกอบธุรกรรมทางการเงินเหมือนกับการจัดตั้งธนาคารเฉพาะกิจที่รัฐกำกับดูแล เช่น ธ.ก.ส และ ธนาคารออมสิน แล้วทำไมพระพุทธศาสนา จะดำเนินการจัดตั้งธนาคารพุทธศาสนา เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินเหมือนธนาคารทั่วๆไปไม่ได้ ซึ่งตนเองจะนำเข้าคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณาและขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไป นายไชยาฯกล่าวในที่สุด

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู