พ่อเมืองอำนาจเจริญ เดินหน้ายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าวิสาหกิจชุมชน

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์ประชุมพุทธอุทยานอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ นำกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/สินค้าเกษตร/สินค้าแปรรูป/สินค้า OTOP และคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (คสป.จังหวัดอำนาจเจริญ) รวมจำนวน 140 คน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม
นายทวีป กล่าวว่า บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ จำกัด เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และประชาชนมีความสุข

วัตถุประสงค์หลักคือให้ชุมชน เข้าถึงปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ การตลาด การเติบโตแบบยั่งยืน และสามารถบริหารจัดการตนเองได้ เป็นพันธกิจหลักที่บริษัทฯต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทประชารัฐฯ จึงได้จัดกิจกรรม การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ รวมถึง OTOP และ SME เพื่อพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถทางธุรกิจ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs และส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ให้ได้รับการตรวจวิเคราะห์ทางด้านห้องปฏิบัติการให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ เครื่องสำอาง และสมุนไพร เป็นต้น


ด้าน นายชัยยงค์ ผ่องใส พัฒนาการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวว่า ในวันนี้มีพิธีลงนาม MOU ร่วมกับภาคีเครือข่าย 3 ฝ่าย ประกอบด้วย บริษัทประชารัฐรักสามัคคีอำนาจเจริญ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด และสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพหรือ RSA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินขับเคลื่อนการเสริมสร้างสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกระบวนการผลิตของสมาชิกชุมชน และการพัฒนาขีดความสามารถการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อยกระดับให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปชุมชนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเชิงพาณิชย์และเป็นที่ยอมรับ พร้อมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ให้มีความสามารถในการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ เพื่อ “ยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญสู่สากล”


นอกจากนี้ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำนวัตกรรมมาใช้ในด้านการเกษตร ซึ่งบริษัทประชารัฐ ได้มีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกร พร้อมสำรวจข้อมูลนวัตกรรมสำหรับการเกษตร ซึ่งมีการมอบคูปองดิจิทัล จำนวน 10,000 บาท เพื่อจัดซื้อ ระบบน้ำอัจฉริยะ การควบคุมระบบน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเป็นงบประมาณจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญผ่านสมาคมเพื่อส่งเสริมการประกอบสัมมาชีพ ซึ่งเป็นหน่วยร่วมของ Depa วันนี้จึงมีพิธีมอบคูปองดิจิทัลให้กับเกษตรกร รวมถึงมีการจัดเสวนาเรื่อง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ความยั่งยืนด้วยมาตรฐานการรับรองและนวัตกรรม” การบรรยายให้ความรู้ในด้านการผลิต การจัดจำหน่าย และการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด และการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (คสป.จังหวัดอำนาจเจริญ) อีกด้วย.

ทีมข่าว อีสานเดลี่ รายงาน