ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดกิจกรรม “รักแม่ ปลูกกาแฟ 999 ต้น”

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “รักแม่ ปลูกกาแฟ 999 ต้น” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กล่าวรายงานว่าด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งมีประโยชน์นานาประการ ด้วยเหตุนี้ ในทุกวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ทุกหน่วยงานจึงมีการจัดกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ อีกทั้ง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming ที่เน้นการจัดการเรียนรู้ที่สามารถบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณกับการทำอัจฉริยะวิถีเกษตรประณีตในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะ สามารถพัฒนาองค์ความรู้มาคู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และนำประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ภายในโรงเรียนและนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการยกระดับกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าภาคเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกต้นกาแฟพันธุ์อาราบิก้า ซึ่งเป็นต้นกาแฟที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศ มาปลูกในบริเวณโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้จากการทำอัจฉริยะวิถีเกษตรประณีตในโรงเรียนมาใช้ในการดูแลรักษาต้นไม้และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และเป็นการปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียน
ด้วยความสำคัญดังกล่าว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จึงได้จัดกิจกรรม “รักแม่ ปลูกกาแฟ 999 ต้น” ขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพระราชสมภพพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2565 โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีเกียรติทุกท่าน จะได้ร่วมกันปลูกต้นกาแฟ จำนวน 999 ต้น ณ สวนสุขภาพและสวนรุกขชาติภายในโรงเรียน

ภาพ/ข่าว:(วิชิต)วัชรพล มีสวัสดิ์ อุบลราชธานี