พ่อเมืองศรีสะเกษ ระดมสมองเดินหน้าขับเคลื่อน “เกษตรบูรณาการ” มุ่งสร้างแบรนด์ ข้าว-พริก เพิ่มมูลค่าผลผลิตแก่เกษตรกร

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อน วาระจังหวัดศรีสะเกษ “เกษตรบูรณาการ” ชนิดสินค้าข้าว และพริก ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย


นายวิชัย กล่าวว่า ในปีเพาะปลูก 2565/66 สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ คาดการณ์พื้นที่ปลูกข้าว ไว้ที่จำนวน 3,032,604.25 ไร่ แต่ในช่วงระหว่างเดือน พ.ค. – ก.ค. ที่ผ่านมานั้น พบว่าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยสูงกว่าในปี 2564 ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังในแปลงนา ดินมีความชื้นสูง เกษตรกรไม่สามารถไถเตรียมดินเพื่อทำนาหว่านข้าวแห้งได้ ส่งผลให้มีเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าวและแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว จำนวน 216,205 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 2,754,915 ไร่ ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปีเพาะปลูก 2564/65 จำนวน 266,897 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.83 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.12 ของพื้นที่ปลูกข้าวที่คาดการณ์ไว้


นอกจากนี้ราคาปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะปุ๋ยเคมี อาทิเช่น ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ที่มีการปรับราคาจำหน่ายปลีกสูงขึ้นถึงร้อยละ 137.1 เทียบกับช่วงเดือน มิ.ย. ปี 2564 ราคา 615 บาท/กระสอบ ปี 2565 ราคา 1,458 บาท/กระสอบ เพิ่มขึ้น 843 บาท/กระสอบ ตลอดจนค่าจ้างแรงงานภาคการเกษตรและค่าจ้างเครื่องจักรกลการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ ซึ่ง สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ ได้เสนอให้มีการสร้างสร้างแบรนด์และการสร้างอัตลักษ์ให้กับสินค้าเกษตรของจังหวัดศรีสะเกษ (ข้าว,พริก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับข้าวและพริกของจังหวัด ตลอดจนเป็นการรับรองแหล่งที่มาของผลผลิตจากหน่วยงานภาครัฐ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือต่อผู้บริโภคต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน