จังหวัดขอนแก่น – จัดงาน OTOP CITY IN KHONKAEN เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP

ที่ เวทีกลางสวนรัชดานุสรณ์ จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน OTOP CITY IN KHONKAEN ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่องาน “ผลิตภัณฑ์ชุมชน เสริมสร้าง เศรษฐกิจไทย” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทั้งในและต่างจังหวัด นำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ซึ่งเป็นทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปได้รับชมและเลือกซื้อสินค้า ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามนโยบายของรัฐบาล

นายพนม สิงห์สาย พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดขอนแก่น ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขัน และการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัดให้มีความพร้อมในการปรับตัวสู่ยุคการตลาด 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยได้ประสานเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น และเครือข่าย OTOP จากต่างจังหวัด เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการและสินค้า เข้าร่วมจำหน่ายในงานระหว่าง วันที่ 1-7 สิงหาคม

เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ใน ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งจัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จากภายในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้าร่วม จำนวน 124 ราย แบ่งเป็น 1. ประเภทอาหาร จำนวน 53 ราย/กลุ่ม 2. ประเภทเครื่องดื่ม จำนวน 2 ราย/กลุ่ม 3. ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 50 ราย/กลุ่ม 4. ประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก จำนวน 15 ราย/กลุ่ม 5. ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 4 ราย/กลุ่ม โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งประชาชนได้ให้ความสนใจมาเลือกชมเลือกซื้อสินค้าดี มีคุณภาพภายในงานกันเป็นจำนวนมาก