(ชมคลิป) ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ลุยพื้นที่ติวเข้มโรงพัก เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติในชุมชนอย่างยั่งยืน

ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ลุยพื้นที่ติวเข้มโรงพัก เพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติในชุมชนอย่างยั่งยืน


เมื่อเร็วๆนี้ พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู เป็นหัวหน้าคณะทำงานตามโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน


พ.ต.อ.อัษดิน สมศรี รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู กล่าวว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะทำงานลงพื้นที่ 7 สถานีตำรวจเพื่อติดตามการดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร โดยให้แต่ละสถานีทำการคัดเลือกหมู่บ้าน ชุมชนเข้าร่วมโครงการฯโดยมีการบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผญบ.ในพื้นที่ รพ.สต. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง วางแผนร่วมกันเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อไม่ให้ประชาชนในหมู่บ้านเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดในชุมชน โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจ และเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

พ.ต.อ.อัษดินฯรอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู กล่าวต่อว่าโดยสภาพปัจจุบันการดำเนินการของโครงการชุมชนยั่งยืน อยู่ในกระบวนการค้นหาผู้เสพยาเสพติด หรือ การเอกซเรย์ 100% เพื่อคัดกรองผู้เสพให้เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู ซึ่งคณะทำงานได้แนะนำแนวทางให้ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันสังเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนดมาตรการทางสังคม หรือ สร้างกฎกติกาของชุมชน (ธรรมนูญหมู่บ้าน) ภายหลังหมู่บ้าน ชุมชนค้นหาผู้เสพและทำการกลั่นกรองบุคคลและครัวเรือนแล้ว กรณีบุคคลที่ผ่านการกลั่นกรองจะมีพิธีมอบบัตรพลเมืองสีขาวให้ กรณีผู้เสพจะดำเนินการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติด และทำการบำบัดผู้เสพโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (ctbx) หรือตามความเหมาะสมสภาพปัญหาของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับคืนสู่สังคมได้


สำหรับโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู แบบครบวงจร เป็นการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ตามแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยนกรอบแนวความคิดจากสงครามยาเสพติดเป็นการใช้สาธารณสุขนำการแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นสุขภาพผู้ป่วย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสังคม ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน ซึ่งเป็นพื้นฐานของปัญหายาเสพติด นำมาปรับใช้กับการแก้การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย และเพื่อให้การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในชุมชนให้หมดไป


โดยหนึ่งในต้นตอของปัญหาอาชญากรรมคือ ปัญหายาเสพติด จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับความร่วมมือระหว่าง สถานีตำรวจภูธรแต่ละสถานี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ ต้องมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนที่อยู่อาศัยพื้นที่ โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน เฝ้าระวังและสำรวจ (Re X-ray) ค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยวิธีการต่างๆ ตามความเหมาะสม นำไปบำบัดรักษา ตามกระบวนการของหน่วยงานด้านสาธารณสุขและดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของแต่ละบุคคล รอง อัษดินฯกล่าวถึงแนวทางที่แต่ละพื้นที่จะต้องดำเนินการให้เกิดความเหมาะสมต่อไป


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู