ศรีสะเกษ – “ดร.กัลยาณี” ประสานมือเครือข่าย-กรรมการสงเคราะห์ฯ เดินหน้าขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน มุ่งคืนเด็กดีสู่สังคม

 


เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานกรรมการสงเคราะห์ จ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ครั้งที่ 2/2565 เพื่อวางแผนการดำเนินกิจกรรม และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยมี นายชูเกียรติ ทาวุฒิ รักษาราชการแทน ผอ.สถานพินิจฯจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย น.ส.อรทัย บุตรศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการสงเคราะห์ ประกอบด้วย นายเฉวียง วิชัย นางจันทร์จิรา แนวมั่น นางสมพร สังข์สุวรรณ นายอรรถสิทธิ์ ลัมภเวช นางมัลลิกาฐินี คูรานา นายวรรณทัศน์ อุบลเหนือ นางสุภาพร โอภาสพสุ นายสถิตย์ โลปัดถา นางสาววรรณิการ์ ภูมิวงศ์พิทักษ์ นางปราณี ประดับศรี นางสุดารัตน์ พันธ์คำ และคณะ ร่วมกิจกรรมการประชุมด้วย


ดร.กัลยาณี กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ได้กล่าวถึงบทบาทและความสำคัญของกรรมการสงเคราะห์ ในฐานะเครือข่ายภาคประชาสังคม ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกรมพินิจฯ ในขณะเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันกรรมการสงเคราะห์ ประจำปี 2565 และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯ ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรรมการสงเคราะห์ทั่วประเทศเข้าร่วมงาน
โดยได้กล่าวให้กำลังใจ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ การเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ ให้คำปรึกษา ผลักดันให้เด็กและเยาวชน ที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจฯและศูนย์ฝึกฯ พยายามเปลี่ยนแปลงตนเอง และให้คำแนะนำ จัดอบรมหลักสูตรการฝึกอาชีพ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ทั้งยังประสานส่งต่อและรับเข้าทำงาน และติดตามดูแลให้การช่วยเหลือต่อเนื่องหลังปล่อยตัว เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้มีอาชีพที่มั่นคง มีชีวิตที่ดี และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ


ดร.กัลยาณี กล่าวต่อไปอีกว่า ขอให้คณะกรรมการสงเคราะห์ศรีสะเกษ ภูมิใจในหน้าที่ของตนเอง เพราะทั้งในส่วนของ รมว.ยุติธรรม และอธิบดีกรมพินิจฯ ได้ให้ความสำคัญกับกรรมการสงเคราะห์เป็นอย่างมาก จึงขอให้กรรมการสงเคราะห์ศรีสะเกษ เสียสละเวลา กำลังกาย กำลังทรัพย์ สนับสนุนงานของสถานพินิจฯ ช่วยกันปรับเปลี่ยน ฟื้นฟูให้กำลังใจช่วยเหลือเด็กให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ ถือเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนภารกิจคืนเด็กดีสู่สังคมต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน