หนองคาย(ชมคลิป)รอง เสนาธิการทหาร พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจ เยี่ยมมอบกำลังใจกำลังพล ตรวจภูมิประเทศชายแดนริมโขง

รอง เสนาธิการทหาร พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจ เยี่ยมมอบกำลังใจกำลังพล ตรวจภูมิประเทศชายแดนริมโขง ด้านจังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งติดตามการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศในการแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน


วันที่ 19 ก.ค.65 ที่ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง บ้านป่าสัก ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย พล.อ.ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร/หัวหน้าที่บัญชาการ ศูนย์บัญชาการางทหาร/กรรการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการป้องกันในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พร้อมคณะลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมมอบกำลังใจกำลังพล พร้อมตรวจภูมิประเทศชายแดนริมฝั่งโขง ด้านจังหวัดหนองคาย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย และการปฎิบัติงานของ กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 245 ในการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภท การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน, การจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน และการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมุ่งเน้นให้เกิดความสงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงภายในที่มีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน


โดยมี นาวาเอกราฆพ เทวประทีป ผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เป็นผู้บรรยายสรุป


พล.อ.ธิติชัย เทียนทอง รองเสนาธิการทหาร ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของกองทัพและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ และรับฟังปัญหา อุปสรรค ขอให้ปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเข้มแข็ง และให้บูรณาการกับทุกฝ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติด เป็นกำลังของชาติ ร่วมรักษาประเทศให้มั่นคง ยั่งยืนต่อไป

ภาพ-ข่าว พันธลภ แสงทอง(ฤาษีลภ):ปวีณา จังหวัดหนองคาย