รองผู้ว่าฯศรีสะเกษ มอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้-ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง”

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 3 บ้านโคกวัด ต.โคกจาน อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วย นางสมยา ศรีขาว รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายนิรุตย์ เกษกุล นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมพิธี


นายศราวุธ กล่าวว่า สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลโคกจาน ได้มีความประสงค์ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ จึงได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลประชาชนในพื้นที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน พบว่า น.ส.บุญเติม ศรียงยศ อายุ 43 ปี ปัจจุบันอาศัยบ้านญาติ ซึ่งเป็นผู้พิการด้านจิตใจไม่สามารถประกอบอาชีพได้ โดยประสบปัญหาความเดือดร้อนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและมีฐานะยากจน


ทั้งนี้ เทศบาลตำบลโคกจาน ได้ดำเนินการจัดหางบประมาณ เพื่อใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยรายได้ส่วนหนึ่งมาจากการจัดงานส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2565 และงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกับ เทศบาลโคกจาน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในการดำเนินโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อสอดคล้องนโยบายของรัฐบาล ที่มีความต้องการที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงถาวร


ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญที่สุดของพื้นฐานชีวิตมนุษย์ และสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ดำเนินโครงการ “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน ฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ” ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณะให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้และขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยไม่ได้ใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จากทางราการแต่อย่างใด ส่วนแรงงานในการจัดสร้างในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านในพื้นที่โดยไม่คิดค่าแรงงานอีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรัสะเกษ // รายงาน