ศรีสะเกษ – เดินหน้าจัดอบรม ผู้นำชุมชน- ชรบ. เสริมเขี้ยวเล็บ รับสถานการณ์-ป้องกัน-เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤติ

 


เมื่อวันที่ 7 ก.ค. ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง (ตามรูปแบบเขินโมเดล) ประจำปีงบประมาณ 2565 และอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เฝ้าระวังยามในพื้นที่วิกฤติ รุ่นที่ 6 โดยมี นายศิริมงคล วงศ์วรรณา ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายปรีชา ส่งเสริม หัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


นายสำรวย กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ เล็งเห็นความสำคัญที่จะเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างบูรณาการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่วิกฤดิ ตำบลมั่นคง โดยดำเนินการตามรูปแบบเขินโมเดลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบล ในการแก้ไขปัญหา การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เฝ้าระวังยามในพื้นที่วิกฤติ จังหวัดศรีสะเกษ


โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้นำชุมชนและราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จำนวน 82 คน ซึ่งเป็นการฝึกยุทธวิธีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงภายใน และรักษาความสงบเรียบร้อย สนับสนุนการปฏิบัติงานของ เจ้าพนักงานให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆและปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการฝึก การใช้อาวุธปืนลูกซอง การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในหมู่บ้าน การค้นยานพาหนะและบุคคล การจับกุมผู้กระทำความผิดและท่าบุคคลมือเปล่า เป็นต้น.

 

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรัสะเกษ // รายงาน