หนองคาย (ชมคลิป) จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า


ที่ หอประชุมเทศบาลเมืองท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 โดยมี นายสมเกียรติ ตู้จินดา ปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน และมีนายนวน โทบุตร นายอำเภอท่าบ่อ, นายกิตติศักดิ์ วรรณวิเชษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ , หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก


ด้วยวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยพระองค์ได้ทรงมีความห่วงใยถึงปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติ โดยทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกัน จัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ฯ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้การป้องกัน ควบคุม กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสทรงเฉลินพระชนมายุ 65 พรรษา กรมปศุสัตว์จึงได้กำหนดให้มีการจัดพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565


จังหวัดหนองคาย โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และเพิ่มความครอบคลุมในการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ประชาชน หรือเจ้าของสัตว์เลี้ยง ได้รับบริการเข้าถึงจุดให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และสามารถเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคได้ รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชน มีการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์

:ภาพ-ข่าว ฤาษีลภ-อภิชาติ –จังหวัดหนองคาย