อุดรธานี – ร.13 ฝึกอมรมการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน  

 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 พันเอก จักรพงษ์ โพธิ์นาแค ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ได้จัดการฝึกอบรมทหารใหม่ผลัดที่ 1 ปี 2565 เกี่ยวกับการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในการเตรียมความพร้อมสำหรับช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ โดยมีวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี ทำการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น และการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ณ กรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จากการที่ทหารใหม่ได้เข้ารับการฝึกอบรมฯในครั้งนี้ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจภารกิจเกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หน่วยทหารจะต้องมีความรู้และความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบเพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์และมีความปลอดภัยทั้งต่อผู้ที่ไปช่วยเหลือและผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ โดยทหารใหม่ที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยมีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต14 อุดรธานีที่ได้เข้ามาฝึกอบรมให้ความรู้ในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13