ศรีสะเกษ – รองพ่อเมืองดอกลำดวน เปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญ ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญ ประจำปี 2565 และพิธีเปิดตลาดนัดชาวสวนและตลาดนัดสีเขียว โดยมี นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ พร้อมด้วย นายวิชิต ไตรสรณกุล นายก อบจ.ศรีสะเกษ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ นายเจริญชัย จิตรโชติ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


นายพรชัย กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ เกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ภาคเอกชน และประชาชนชาวอำเภอขุนหาญ ซึ่ง อำเภอขุนหาญ มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีความหลากหลายของผลผลิต มีพื้นที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร โดยเฉพาะผลไม้หลากหลายสายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆที่นำเงินเข้าสู่อำเภอขุนหาญ ได้แก่ ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะพื้นที่ตอนใต้ของอำเภอเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร พื้นที่มีศักยภาพสูงเหมาะสมแก่การปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น


จากแผนพัฒนาการเกษตรของอำเภอที่มุ่งเน้นผลผลิตของเกษตรกรไม้ผล สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เป็นผลให้ช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรเริ่มปลูกพืชประเภทไม้ผล มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ ทุเรียนดินภูเขาไฟ เงาะ มังคุด สะตอ ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของอำเภอ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนทอง มีพื้นที่ปลูกประมาณกว่า 5,000 ไร่ ให้ผลผลิตแล้วเกือบ 2,000 ไร่ และหากปีใดสภาพดิน ฟ้า อากาศ เอื้ออำนวย จะมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดกว่า 2,000 ตัน นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชทางเลือกใหม่ชนิดอื่นๆ ได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง ซึ่งถือเป็นพืชที่ยังมีความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เพราะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลไม้ดังกล่าว ยังมีผลผลิตน้อย ซึ่งอำเภอขุนหาญมีมูลค่ารวมของผลผลิต ทางการเกษตรสูงถึงปีละมากกว่า 100 ล้านบาท
ด้วยพลังความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน อำเภอขุนหาญจึงได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญ ขึ้น ในระหว่างวันที่ 1-6 ก.ค. นี้ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟ และผลผลิตเกษตรอื่นๆ ซึ่งผลิตได้ดีในอำเภอขุนหาญ เช่น เงาะ สะตอ มังคุด ฝรั่ง ลำไย ลองกอง กระท้อน ลิ้นจี่ ฯลฯ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และสินค้า OTOP ของอำเภอขุนหาญ รวมทั้งการแสดงวงดนตรีโปงลางขุนหาญอีสานศิลป์ จากคณะครูและนักเรียนโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ และการแสดงรำวงพื้นบ้าน ขุนหาญคาลิปโซ่


ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลผลิตทางการเกษตร และ สินค้า OTOP ของอำเภอขุนหาญ ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร และเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟ ให้มีคุณภาพดีตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาด เพิ่มช่องทางการตลาด เปิดโอกาสการพบกันระหว่างเกษตรกรชาวสวนผลไม้กับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอขุนหาญ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ และเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร / กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชม ชิม ช้อป แช๊ะ เที่ยวงานเทศกาลผลไม้และของดีศรีขุนหาญ ได้ในวันและเวลาดังกล่าว.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน