(ชมคลิป)จังหวัดชัยภูมิ เปิดแล้วเทศกาลท่องเที่ยว “ดอกกระเจียวบาน” ประจำปี 2565

 


เมื่อวันที่18 มิถุนายน 2565 นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิเป็นประธาน เปิดงานเทศกาลดอกกระเจียวบาน ณ.บวิเวณผาสุดแผ่นดิน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังชัยภูมิ


โดยมีนาย สิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิต กล่าวรายงาน ในการจัดงานครั้งนี้ บรรยากาศ ภายในต่างมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเที่ยวเดินทางมาร่วมพิธีและเที่ยสชมทุ่งดอกกระเจียวอย่างคึกคัก


โดยการจัดงาน”เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน” จังหวัดชัยภูมิ ในวันนี้ เป็นการจัดงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุ่งดอกกระเจียวของจังหวัดชัยภูมิ และอุทยานแห่งชาติป่าหินงามแห่งนี้ ที่มีความโดดเด่น และอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ได้ปรากฏสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดชัยภูมิเข้าด้วยกันทำให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดปี ทั้ง 3 ฤดู เป็นการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวชัยภูมิ และเพื่อเป็นการบำรุงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและการฟื้นฟูผืนป่าทุ่งดอกกระเจียวผ่านกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ จะนำมาซึ่งการปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบร่วมกันของสังคม ได้ตระหนักรู้และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณค่าให้คงความสวยงามตระการตาตลอดไป จึงใคร่ขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวชัยภูมิ และนักท่องเที่ยวทุกท่านได้ร่วมกันรักษาผืนป่าทุ่งดอกกระเจียว และอุทยานแห่งชาติป่าหินงามให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินสืบไป

วิรัตน์ ดวงแก้ว จ.ชัยภูมิ