ศรีสะเกษ – รองเลขาธิการ สพฐ. เปิดบ้าน! มหกรรมนิทรรศการโรงเรียนความมั่นคงทางอาหาร สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมเปิดบ้านนิทรรศการกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนความมั่นคงทางอาหาร กิจกรรมการแข่งขัน ทักษะอาชีพ-วิชาการ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยมี ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร) พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนความมั่นคงทางอาหาร และโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 36 โรงเรียน ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


ดร.ชูชาติ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมงานมหกรรมเปิดบ้านนิทรรศการกิจกรรมกลุ่มโรงเรียนความมั่นคงทางอาหารและเครือข่าย ครั้งที่ 2 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนความมั่นคงทางอาหาร และโรงเรียนเครือข่าย จังหวัดศรีสะเกษและยโสธร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในอนาคต เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านทักษะอาชีพและของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนความมั่นคงทางอาหาร และโรงเรียนเครือข่าย และเพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในด้านการนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการศึกษา


ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่าย ทั้งในด้านวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต โดยยึดหลัก 2 เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด เกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบการพึ่งตนเอง ก้าวสู่ชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน และมีการนำนวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามาช่วยพัฒนานักเรียน ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษา ตามที่สังคมต้องการต่อไป.
พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา // ศรีสะเกษ // รายงาน