นครพนม – เปิดเวทีแบบ Onsite และ Online ถ่ายทอดความรู้ “เทคโนโลยีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่องานส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ”

เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวทีแบบ Onsite และ Online ถ่ายทอดความรู้ “เทคโนโลยีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่องานส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ” มุ่งต่อยอดสู่เกษตรกรในพื้นที่


ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ปี 2565 ครั้งที่ 2 เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ 12 อำเภอ เข้าร่วมการจัดเวทีฯ ในครั้งนี้ และร่วมรับฟังการประชุมออนไลน์ในพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประชุมในระบบออนไลน์ได้อย่างเข้าใจและสามารถปรับใช้ในการทำงานส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์โควิด – 19 ให้มีประสิทธิภาพ


นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า สำหรับในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ปี 2565 ครั้งที่ 2 โดยมีการเปิดเวทีแบบ Onsite และ Online เพื่อถ่ายทอดความรู้ “เทคโนโลยีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่องานส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ” ที่มุ่งต่อยอดสู่เกษตรกรในพื้นที่ และเป็นการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การการทำงาน สำหรับประเด็นหลักในการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยน คือ “การใช้เทคโนโลยีการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่องานส่งเสริมการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีสถานีเรียนรู้
จำนวน 5 สถานี ดังนี้
1. การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา สายพันธุ์ DOA -TH50, BT (DOA – 1), BS (DOA – 24)
2. การเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยกำจัดแมลงสายพันธุ์ไทย
3. การเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ มวนพิฆาต แหนแดง
4. การผลิตปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
5. การผลิตเห็ดเรืองแสงสิริรัศมี


สำหรับในปัจจุบันการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ได้มีการปรับรูปแบบในการดำเนินงานโดยเน้นการใช้ช่องทางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เจ้าหน้าที่เองจะต้องมีการปรับตัวและใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกรในการส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งองค์ความรู้ด้านการเกษตร ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมการผลิตที่ลดต้นทุน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในการจัดเวทีในครั้งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีและความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมการเกษตรยุคใหม่มากยิ่งขึ้น และเกิดการต่อยอดไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม