เทศบาลเมืองหนองคาย จัดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารร้านอาหารและแผงลอย

เทศบาลเมืองหนองคาย จัดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารร้านอาหารและแผงลอย จำนวน 2 รุ่น หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร และหลักสูตรผู้ประกอบการอาหาร


วันที่ 19 พ.ค. 2565 ที่ หอประชุมเทศบาลเมืองหนองคาย นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหารร้านอาหารและแผงลอย ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวบังอร พรหมมินทร์ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองคาย กล่าวรายงานถึงวัตถุงประสงค์ ด้วยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองคาย ได้มีการจัดฝึกอบรมผู้ประกอบการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 มีการฝึกอบรมไปแล้ว จำนวน 934 ราย ได้แก่ อบรมผู้ประกอบกิจการ 2 รุ่น จำนวน 100 ราย และอบรมผู้สัมผัสอาหาร 9 รุ่น จำนวน 824 ราย


การอารมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สัมผัสอาหาร มีบทบาทในการดำเนินงานเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยา ส่วนบุคคลผู้สัมผัสอาหารและมีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหารเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติและควบคุมดูแล บริหารจัดการ พัฒนาสถานประกอบการให้ได้มาตรฐาน การอบรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 วัน คือ วันที่ 19 พ.ค. 65 อบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 100 คน ส่วนวันที่ 20 พ.ค.65 อบรมหลักสูตรผู้ประกอบการอาหาร จำนวน 50 คน

พันธลภ แสงทอง (ฤาษีลภ)-ปวีณา-ภาพ-ข่าว จังหวัดหนองคาย