มรภ.ศรีสะเกษ เปิดเวทีสังเคราะห์ข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศรีสะเกษ) รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดเวทีสังเคราะห์ข้อมูลแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และส่งมอบรายงานผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบและกลไกในการค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนระดับพื้นที่ โดยมี ผศ.ดร.สหัสา พลนิล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 18 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบรายงานผลการศึกษาประสิทธิภาพของระบบและกลไกในการค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนระดับพื้นที่ 18 พื้นที่ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง เพื่อรายงานผลการดำเนินการการพัฒนานวัตกรรมแก้จน 4 โครงการ เพื่อนำเสนอ WaTANA Model แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความยากจน และเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ได้ดำเนินการดังกล่าว ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

รศ.ดร.ประกาศิต กล่าวว่า ตามที่ มรภ.ศรีสะเกษ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเรื่องการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำ กรณี จังหวัดศรีสะเกษ จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีความสอดคล้องกับวาระขับเคลื่อนจังหวัดศรีสะเกษ บนเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน (10 agenda) ในด้านผู้ด้อยโอกาส โดยมีเป้าหมายในการค้นหาทางออกจากความยากจนเพื่อให้ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ได้ กำหนดพื้นที่การวิจัยที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ 18 ตำบล/เทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบและกลไกในการค้นหาและสอบทานข้อมูลคนจนที่ทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพครบทั้ง 100 เปอร์เซ็น ในระดับอำเภอเมืองศรีสะเกษ เพื่อวิเคราะห์ระบบข้อมูลครัวเรือนยากจนในระดับพื้นที่และประสิทธิภาพของระบบและกลไกการส่งต่อความช่วยเหลือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เป็นโมเดลแก้จน และเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและเชื่อมโยงให้เกิดแผนพัฒนาการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้งานวิจัยนี้มีเป้าหมายสุดท้าย คือนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จ โดยมี 1 อำเภอ 1 ตำบล นำร่องเพื่อดำเนินการ และขณะนี้งานวิจัยได้ดำเนินการมาถึงขั้นตอนการสังเคราะห์ข้อมูล รายงานผลให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบผล และเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การเขียนรายงานสรุปโครงการให้มีความสมบูรณ์เป็นลำดับต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา
ศรีสะเกษ // รายงาน