ขอนแก่น – คณะแพทย์ มข. จัดประชุมวิชาการ การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ครั้งที่ 2

คณะแพทย์ ม.ขอนแก่น จัดประชุมวิชาการ “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชนวิถีใหม่อย่างยั่งยืน

ดร.พญ.เสาวนันท์ บำเรอราช หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ปัจจุบันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมในทุกด้าน ทำให้ทุกภาคส่วน รวมถึงองค์กรทางการศึกษาและหน่วยบริการสุขภาพ พยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและการให้บริการใหม่ ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ในฐานะหน่วยงานที่ผลิตบัณฑิต และสร้างองค์ความรู้ทางสุขภาพและการพัฒนาชุมชนวิถีใหม่อย่างยั่งยืน จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการ “การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 The 2nd Modern Community Health Development 2020” ขึ้น ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 นี้ โดยประชุมผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์ ประธานหลักสูตรปริญญาโท/เอก สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสุขภาพชุมชน 2.เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยระหว่างแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักวิชาการด้านสาธารณสุขและการพัฒนาสุขภาพชุมชน รวมถึงบุคลากรด้านการแพทย์และผู้สนใจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อนำองค์ความรู้ไปพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และ 3.เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

ในวันที่ 19 พ.ค.65 มีประเด็นวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่ 1.การพัฒนาสุขภาพชุมชนแนวใหม่ (Modern community health development ในยุค new normal) โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.มุมมอง what next? ระบบสุขภาพไทยยุคใหม่ โดย รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.การพัฒนาสุขภาพชุมชน กลุ่มที่ต้องการเป็นพิเศษ ในสถานการณ์ Covid Free setting : 3.1 การผสมผสานการดูแลสุขภาพทางไกลที่บ้านสู่การดูแลแบบองค์รวม โดย รศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.2 การพัฒนาระบบติดตามการรับประทานยาของผู้ป่วยผ่านฐานข้อมูล online โดยใช้กล่องยาปัญญาประดิษฐ์ โดย รศ.ดร.อัมพรพรรณ ธีรานุช มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.3 การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในสถานการณ์ New normal โดย ศ.ดร.บัวพันธ์ พรหมพักพิง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีการนำเสนอและประกวดผลงานวิจัยใน 4 ประเภท ได้แก่ 1.นวัตกรรมในการพัฒนาสุขภาพชุมชน 2.ระบาดวิทยา โรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน 3.การส่งเสริมสุขภาพและความรอบรู้ด้านสุขภาพ 4.การพัฒนาสุขภาพชุมชนในทุกกลุ่มวัย(เด็ก วัยเยาวชน วัยทำงานและผู้สูงอายุ)

ส่วนในวันที่ 20 พ.ค.65 มีประเด็นวิชาการที่น่าสนใจ ได้แก่ 1.การสร้างห้องเรียนดิจิตัล(Digital) ทางสุขภาพ ผ่าน Application : กรณีศึกษาห้องเรียนสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ : Demonstration Training 2.ความรอบรู้ด้านสุขภาพและดิจิตัล (Health and digital literacy) แนวคิด ทฤษฎี และบทเรียนจากพื้นที่ 3.เทคนิควิธีการเก็บรวมรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ในยุค new normal และประกาศผลการประกวดผลงานวิจัยและมอบรางวัลผู้ชนะด้วย.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน