อุดรธานี – ร.13 พัน.3 ช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอเพ็ญ

ร.13 พัน.3 ช่วยเหลือประชาชนประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

พันโท บริสุทธิ์ สุจินพรัหม ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกับส่วนราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือ นาง เขียน สุวรรณบุตร และ นาง หนูกอน หวันเสนา ซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุวาตภัยจากพายุฤดูร้อนในห้วงที่ผ่านมาทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ณ บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 8 และ บ้านเลขที่ 273 หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จากการที่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 ได้จัดกำลังพลของหน่วย เข้าช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ ทำให้ นาง เขียน สุวรรณบุตร และ นาง หนูกอน หวันเสนา พร้อมครอบครัว , ส่วนราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่มีความรู้สึกปลาบปลื้มใจ และรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณที่หน่วยทหารได้จัดกำลังพลเข้ามาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้


ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13