นครพนม(ชมคลิป)เตรียมขับเคลื่อนโครงการเราชนะ แบบลุยหมู่บ้านสอนและพาปฏิบัติ


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อหารือและร่วมกันวางแผนงานขับเคลื่อนโครงการเราชนะ ที่รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการสนับสนุนเงินช่วยเหลือ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตามช่องทางจ่ายเงินที่กำหนดและไม่สามารถเบิกเป็นเงินสดได้ ซึ่งจะสามารถใช้จ่ายได้จนถึง 31 พฤษภาคม 2564
โดยโครงการเราชนะจะพิจารณาจากความสามารถด้านรายได้และการมีระบบคุ้มครองทางสังคมของประชาชนที่ประสบความลำบากในการดำรงชีพที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการการเมือง และผู้ที่รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท และไม่เป็นผู้มีเงินฝากเกิน 500,000 บาท แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรโดยอัตโนมัติ โดยจะได้รับครั้งแรก 675 หรือ 700 บาท ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 จากนั้นจะได้รับทุกวันศุกร์จนครบตามจำนวน กลุ่มต่อมากลุ่มผู้ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลแอปเป๋าตัง ในโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ที่ได้ให้ความยินยอมไว้ให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยเพื่อดำเนินมาตรการอื่น ๆ ของรัฐได้ ซึ่งกลุ่มนี้ก็ไม่ต้องดำเนินการอะไร หากผ่านเกณฑ์การคัดกรองจะมีข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปเป๋าตังให้กดยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อกดยืนยันจะได้รับวงเงิน 2,000 บาท จากนั้นทุกวันพฤหัสบดีจะมีเงินเข้าจนครบตามจำนวน ขณะที่กลุ่มที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เป็นผู้ที่มีแอปเป่าตัง จะต้องมีการลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www เราชนะ.com ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันที่ 29 มกราคม – เวลา 23.00 น. ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของตนเองได้ทางจังหวัดนครพนม จึงได้มีการวางแผนงานขับเคลื่อนโครงการแบบลุยหมู่บ้านสอนและพาปฏิบัติ โดยจะส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดนครพนมที่มีการบูรณางานร่วมกับธนาคารกรุงไทย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เช่น ปกครองจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ เดินทางไปสอนขั้นตอนการลงทะเบียน ขั้นตอนการรับสิทธิและวิธีการใช้งานแอปตามจุดต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัด เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนร้านค้าและสถานประกอบการ ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการเราชนะสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและทันห้วงเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ในส่วนของประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ทุพลภาพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนหลังจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ไปแล้ว
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครพนม