(ชมคลิป)มรภ.เลย จัดทำ MOU หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)


อ.เมืองเลย จ.เลย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลยเครือข่ายทำบันทึกข้อตกลง(MOU) จัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 29 มี.ค.65″ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย อ.เมืองเลย จ.เลย ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานในพิธี”ทำบันทึกข้อตกลง(MOU) จัดทำหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร” มีหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา สถับการศึกษา โรงเรียน ครู-อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก


ทั้งนี้ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ได้จัดทำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเป็น
หลักสูตรครูคุณภาพ อิงสมรรถนะ เริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จำนวน 16 หลักสูตร โดยมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แบบ School-Integrated Learning หรือ SIL จัดให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพครูในทุกชั้น ประกอบด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง มี จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษารอบรู้งานในบทบาทหน้าที่ครู นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยครู นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ฝึก ระสบการณ์วิชาชีพครูในภาคเรียนที่ 2 จำนวน 90 ชั่วโมง


โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดปีการศึกษา จำนวน 1,080 ชั่วโมง มีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเป็นครูมืออาชีพ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน วิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ดังนั้น เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด คณะครุศาสตร์จึงได้ เชิญผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายผลิตครูคุณภาพ (หลักสูตร4ปี) และสร้างความร่วมมือในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ อันจะส่งผลในการผลิตและพัฒนาครูคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาในหลักสูตร ออกฝึก ระสบการณ์วิชาชีพครู ในชั้นปีที่ 4 จำนวน 400 คน และหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต 5 ปี ในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาในหลักสูตร ออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพครู ในชั้นปีที่ 5 จำนวน 345 คน รวมทั้งสองหลักสูตร คณะครุศาสตร์มีนักศึกษา ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 745 คนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และพิธี มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา ที่ร่วมเป็นเครือข่ายผลิตและพัฒนาครูขั้นปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย