รองพ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดกิจกรรม “วันสหกรณ์แห่งชาติ” สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา


เมื่อเร็วๆนี้ ที่บริเวณหน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 “สหกรณ์เข้มแข็ง ด้วยสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา 26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ” โดยมี นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายจรัสแสง บันใดทอง ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายภาณุพงศ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายเพื่อพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และปลูกจิตสำนึกให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและครอบครัวเกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเพื่อให้ขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นหมู่คณะ สามารถสร้างความเข็มแข็งให้เกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในทุกสาขาอาชีพได้อย่างยั่งยืน
โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา พิธีถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” กิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรจากสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร การจัดนิทรรศการ และการมอบเกียรติบัตรให้แก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ประจำปี 2564 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 3 แห่ง และรางวัลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 5 แห่ง และรางวัลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรต้นแบบที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 2 แห่ง.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน