โครงการพระราชดำริ ผลิตผ้าไหมพื้นบ้าน สร้างสรรค์นวัตกรรมจากผ้าไหม

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่กรมทหารราบที่ 13 รับผิดชอบ จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย
1. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด – นาโปร่ง มี่ที่ตั้งอยู่ ณ บ้านนาตาด หมู่ที่ 7 ตำบลบะยาว อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวอำเภอวังสามหมอ 15 กิโลเมตร โดยมี กรมทหารราบที่ 13 เป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการจัดกำลังปฏิบัติงาน โทร. 081 – 9650937
2. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร มี่ที่ตั้งอยู่ ณ บ้านจาร หมู่ที่ 5 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวอำเภอบ้านม่วง 3 กิโลเมตร โดยมีกองพันทหารราบ ที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 เป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการจัดกำลังปฏิบัติงาน โทร. 061 – 5164762
3. โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มี่ที่ตั้งอยู่ ณ บ้านป่ารักน้ำ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวอำเภอสว่างแดนดิน 28 กิโลเมตร โดยมีกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13 เป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการจัดกำลังปฏิบัติงาน โทร. 065 – 7276794
4. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย มี่ที่ตั้งอยู่ ณ บ้านโชคอำนวย หมู่ที่ 10 ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ อยู่ห่างจากตัวอำเภอบึงโขงหลง 14 กิโลเมตร โดยมีกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 เป็นหน่วยที่รับผิดชอบในการจัดกำลังปฏิบัติงาน โทร. 083 – 8973284
ทั้งนี้หน่วยขอเรียนเชิญประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าเยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ ของสมาชิกภายในโครงการศิลปาชีพ