สาธารณสุขเลย ส่งตัวแทน อสม.ดีเด่น ระดับภาค สาขา ทันตสุขภาพ สู่ เวทีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ

ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จัดเวทีนำเสนอผลงาน ของ นางวิลัย อ้อยนอ อสม.ดีเด่น ระดับภาค สาขา ทันตสุขภาพ สู่ เวทีการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับชาติ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โดยได้รับเกียรติจาก นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นพ.ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย นางทรงศิริ แก้วคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย นางกรัณฑชา สุธาวา รอง.นพ.สสจ.เลย ด้านทันตสาธารณสุข และนายอภิชาติ สะบู่แก้ว ผช.นพ.สสจ.เลย พร้อมเครือข่ายระดับอำเภอ ได้แก่ หน.กลุ่มงานความมั่นคงที่ทำการปกครองอำเภอปากชม ผอ.รพ.ปากชม ฝ่ายทันตฯ รพ.ปากชม สสอ.ปากชม นายก อบต.ชมเจริญ ผอ.รพ.สต.ชมเจริญ พร้อมพี่น้อง อสม.และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ร่วมให้กำลังใจ
ทั้งนี้นายมงคล ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และ นายวิมล ยาทองไชย ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 พร้อมด้วยนายทรงเดช ยศจำรัส หน.กลุ่มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และคณะ ในนามของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะกรรมการและสนับสนุนผลงานของ อสม.ดีเด่น
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย