ขอนแก่น-นายก อบต.ไชยสอ แถลงนโยบายต่อสภาฯ บริหารงาน มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาบ้านเกิด

นายก อบต.ไชยสอ แถลงนโยบายต่อสภาฯ บริหารงาน มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาบ้านเกิด ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ฟุ้ง ปัญหาขยะไม่มีที่ทิ้ง ต้องหมดไป

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 10 ม.ค.65 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ได้มีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 มีนายพิพัฒนพงษ์ จวบศรี ประธานสภาฯ กล่าวแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ นางวิยะดา สอนวงษ์ ปลัด อบต.ไชยสอ แจ้งรับรองผลการประชุม ครั้งแรก วันที่ 4 ม.ค.65 ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

​จากนั้นนางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์ นายก อบต.ไชยสอ ได้แถลงนโยบายการบริหารงานโดยยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำร่วมพัฒนา สานงานต่อ ก่องานใหม่ ให้ชุมชนก้าวหน้า” เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อย่างแท้จริงภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งทิศทางในการพัฒนาจะยึดความต้องการของประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวตำบลไชยสอ โดยได้กำหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ขึ้นมาในช่วงเวลา 4 ปี ครอบคลุม 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน2.นโยบายด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 5.นโยบายด้านการบริหารงานทั่วไป

นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลไชยสอ กล่าวว่า ตนเองก้าวเข้ามาสู่อาชีพนักการเมืองท้องถิ่นเป็นครั้งแรก ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาบ้านเกิด ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้าน และจะนำพานโยบายไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลเป็นจริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากการระดมความคิดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ บูรณาการทำงานร่วมกัน ในทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงและตรงจุด ไล่เรียงขึ้นไปเป็นลำดับจากหมู่บ้านสู่ตำบล ส่วนราชการกลุ่มและองค์กรต่างๆ จะดำเนินการบริหารราชการให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่กำหนดไว้โดยจะจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนและจำเป็นก่อน เพื่อสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญและยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลบริหารงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

นางสาวนัยนา กล่าวต่อว่า สำหรับนโยบาย ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งเร่งด่วนที่ตนจะต้องเข้ามาทำให้สำเร็จโดยเฉพาะปัญหาเรื่องที่ทิ้งขยะ ซึ่งเป็นปัญหายืดเยื้อมาอย่างยาวนาน เนื่องจาก อบต.ไชยสอ ไม่มีพื้นที่ทิ้งกำจัดขยะเป็นของตนเอง ชุมชนมีการขยายตัวมากขึ้น ปริมาณขยะที่จัดเก็บต่อวันก็สูงขึ้นตามเช่นกัน ถ้ามีที่ทิ้งขยะก็จะสามารถจัดเก็บได้เร็วไม่มีขยะตกค้าง ซึ่งตนจะประสานกับทางเทศบาลเมืองชุมแพ ที่มีพื้นที่ติดต่อกัน เพื่อหารือแนวทาง การนำขยะในพื้นที่ตำบลไชยสอ เข้าสู่โรงงานบ่อกำจัดขยะของทางเทศบาลเมืองชุมแพ เพื่อเข้าสู่ขบวนการกำจัดขยะอย่างถูกต้องต่อไป