พ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดกิจกรรม “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” เนื่องในงาน “วันดินโลก”


เมื่อเร็วๆนี้ ที่สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันดินโลก” ประจำปี 2564 (World Soil Day) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาดิน จนเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ โดยมี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผอ.สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 4 พร้อมด้วย น.ส.นตนภา คูณพันธ์ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาพระราชทาน คณะหมอดินอาสา ผู้ประกอบการ และเกษตรกร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม
น.ส.นตนภา กล่าวว่า สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ได้กำหนดจัดพิธีการและกิจกรรมในหัวข้อ คือ Halt soil salinization, boost soil productivity : “พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายพานพุ่มสักการะ และถวายสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีมอบเกียรติบัตรและบัตรดินดีจากกรมพัฒนาที่ดิน ให้แก่เกษตรกร จำนวน 4 ราย การจัดนิทรรศการ “วันดินโลก” และตลาดสีเขียวจากเครือข่ายผู้ผลิตในจังหวัดศรีสะเกษ และกิจกรรมสาธิตไถกลบปอเทือง ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว เพื่อรณรงค์ให้เกษตรกรลดการเผาตอซังและฟางข้าว เพื่อลดภาวะโลกร้อน และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่องจากการเผาทำให้คุณภาพดินเสื่อม จึงต้องร่วมกันน้อมนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้ตามสภาพพื้นที่ ตามแนวทาง การพึ่งพาตนเอง และลดต้นทุนการผลิต สู่การเพิ่มรายได้อย่างคุ้มค่า ย่อมนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีมีสุขของเกษตรกร
ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเชิดชูพระเกียรติยศ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรมองค์แรกของโลก อีกทั้งสร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินในการทำกินโดยผ่านเครือข่ายหมอดินอาสาในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรดินอย่างถูกวิธี และใช้ประโยชน์จากดินอย่างยั่งยืน.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ //รายงาน