จังหวัดเลยกระตุ้นท่องเที่ยวภูเรือ เปิดงาน SHOW LOEI BLOSSOMS PHURUEA


ที่สนามหญ้าหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน “SHOW LOEI BLOSSOMS PHURUEA” โดยมี หน.ส่วนราชการ นักท่องเที่ยว ประชาชน ร่วมเปิดงานฯ
นางจุฑามาศ กุลรัตน์ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเลยกล่าวว่า จังหวัดเลยเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้าม… พลาด โดยการจัดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ ซึ่งโอบล้อมด้วยความงดงามทางธรรมชาติ ขุนเขาและอากาศเย็นสบาย ที่ยังคงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ด้วยแรงบันดาลใจจากวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่าย วัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นอันเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่จับต้องและสัมผัสได้ จนเชื่อเสียงที่ปรากฎและจดจำอาทิ เมืองเชียงคาน ที่ได้รับการบรรจุเป็น 1 ใน 100 จุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนระดับโลก (Top 100 Sustainable Destination) ทำให้จังหวัดเลยเป็นอีกเมืองท่องเที่ยวที่ใคร ๆ ก็อยากมาสัมผัสด้วยตนเอง
จากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย กลับสร้างให้เกิดเป็นแรงผลักดันในขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ผ่านเสน่ห์และวิถีแห่งความเป็นจังหวัดเลย โดยความร่วมมือในการนำของภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ หอการค้าจังหวัดเลย ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว รวมทั้งหน่วยงานระดับท้องถิ่น อาทิ อำเภอ เทศบาลและตำบล รวมถึงพลังชุมชน โดยการสร้างการรับให้รู้อำเภอภูเรือ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู” ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีใหม่ที่สร้างสรรค์ นจะก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวโดยประชาชนเพื่อประชาชนโดยนโยบายของรัฐ ให้มีความเป็นอยู่และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยรวมให้ดีในระยะยาวเพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศจากทั่วโลก จึงเป็นที่มาของการจัดงาน SHOW LOEI BLOSSOMS PHURUEA ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอภูเรือ อ.ภูเรือ จ.เลย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย