เลย (ชมคลิป)เดินรณรงค์เลือกตั้ง อบต.โค้งสุดท้าย (BIG DAY)


ที่ลานหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อ.เมืองเลย จ.เล ย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรณรงค์เลือกตั้ง อบต.โค้งสุดท้าย”ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส” มีนายสุทธิวัย บุญเรือง ผู้อำนายการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย หัวหน้าส่วน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมจำนวนมาก
นางสาวรุ่งนภา ปินะเต ผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง รายงานว่า ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันเลือกตั้ง จังหวัดเลยโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย ตระหนักถึง ความสำคัญของการสนับสนุน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและกระตุ้นให้ชาชน เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้เป็นไปอย่างสุจริตและ เที่ยงธรรม และสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ น้าที่ของรัฐ ตำรวจ ทหาร กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ปชต.) ชมรม อาสาสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาและ าชน ฯลฯ เพื่อกระตุ้น….เพื่อกระตุ้นความสนใจให้ประชาชนตื่นตัวออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในจังหวัดเลยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 2
และเป็นการรักษาแชมป์ การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกับให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยอิสระ ปราศจากการซื้อสิทธิ ขายเสียงคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย