หนองบัวลำภู(ชมคลิป)เกษตรหนองบัวลำภู กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยให้กับเกษตรฐานราก

เกษตรหนองบัวลำภู กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัยให้กับเกษตรฐานราก ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก งบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น

ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.นาวัง) ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัย ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ ฐานราก งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิต พร้อมด้วย ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู และ ดร.ประชา แสนกลาง นายอำเภอนาวัง หัวน้าส่วนราชการในระดับจังหวัด อำเภอและกลุ่มเกษตรกรปลูกผักอำเภอนาวัง เข้าร่วมในกิจกรรม
นายอำพน ศิริคำ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่าจากกระแสข่าวในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ชื่อว่าเป็นเมืองอาบยาพิษ มีสารเคมีตกค้างปนเปื้อนในแหล่งน้ำ มีเกษตรกรหลายรายได้รับผลกระทบจากสารเคมี ประกอบกับปัจจุบันความต้องการของประชากรของโลกและของไทยหันมาให้ความสนใจในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารที่มีความปลอดภัย ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคได้ให้ความสนใจ และพร้อมที่จะจ่ายเงินเพิ่มขึ้นสำหรับการบริโภคสินค้าปลอดภัยต่อสุขภาพ ที่จะตอบสนองต่อการมีสุขภาพที่ดี
จากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงเป็นโอกาสที่เกษตรกร ต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การทำเกษตรแบบใช้ตลาดนำการผลิต และพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการผลิตสินค้าเกษตร โดยการพัฒนามาตรฐานการปลูกให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น แต่กระบวนการการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐานสากลตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ยังมีอยู่อย่างจำกัด เพื่อให้เกษตรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยตามความต้องการของตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผักให้มีความสามารถในการจำหน่าย โดยมีเกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1,300 ราย ในทุกพื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลำภู
โดยเกษตรกรจะได้รับความรู้จากการอบรม เกี่ยวกับการผลิต การรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์และการตลาด และได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ถั่วฝักยาว คะน้า และกวางตุ้ง ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดควบคุมและปลดปล่อยอย่างช้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผลิตผักปลอดภัยให้กับเกษตรกรต่อไป
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู