อุบลฯ ชิงเก็บ ลดเผา ลด PM 2.5 สร้างสุขภาวะดีสู่ประชาชน ทสจ.อุบลฯ “ชิงเก็บ ลดเผา” รณรงค์ ให้ความรู้ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมไฟป่า ลดหมอกควันไฟป่าและ PM 2.5 สร้างสิ่งแวดล้อมดี ให้กับพี่น้องประชาชน มีสุขภาวะที่ดี

ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการอบรมให้ความรู้ประชาชน เยาวชน รอบพื้นที่ป่า และ สร้างการมีส่วนร่วมตามโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้น โดยมี นายพีรวัส เมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นายนพดล ธนธรรมสถิต ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อมฯ ,นายสัณหวัช ศิริทวี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ได้ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการ แปรรูป นำเศษใบไม้ เก็บรวบรวมมาใช่อย่างรู้คุณค่า ลดปัญหาการที่จะก่อให้เกิดหมอกควันไฟป่าและ PM 2.5 ให้กับ ชาวบ้าน ประชาชนในพื้นที่
สถานการณ์ปัญหาหมอกควันของประเทศที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญคือ การเผาในพื้นที่เกษตรและไฟป่า รวมทั้งหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหาหมอกควันจึงเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญ จังหวัดอุบลราชธานี โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” ในพื้นที่รอยต่อป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม สร้างความสำคัญในการดูแลป่าที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้คงอยู่ มีการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่ามิให้เกิดขึ้น เป้าหมายจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า ได้ไม่น้อยกว่า 100 ตัน สร้างการรับรู้และความรู้ความเข้าใจ สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน เยาวชนรอบพื้นที่ป่า และการนำทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ อย่างรู้คุณค่า
นายพีรวัส เมฆิน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี “ชิงเก็บ ลดเผา” จะก่อให้เกิดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสเกิดไฟป่าและการเผาในรูปแบบชิงเก็บ โดยเก็บขนเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่ป่าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่า รณรงค์เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมไฟป่า ลดหมอกควันไฟป่าและ PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเกิดสุขภาวะที่ดี อากาศดี สร้างสิ่งแวดล้อมดี ให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป