เทศบาลตำบลเทพวงศา! จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ให้ออกมารับวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเทพวงศา นำโดยนายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา ร่วมกับ โรงพยาบาลเขมราฐ โดยนายภิรักษ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขมราฐ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ โดยนายไพรัช จันทพันธ์ สาธารณสุขอำเภอเขมราฐ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขมราฐ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเทพวงศา และเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศา ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพวงศา ทั้ง 17 หมู่บ้าน เพื่อให้มารับวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเทพวงศาอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีประชาชน พระภิกษุ และพี่น้อง สปป.ลาว ที่ได้เข้าอาศัยและมีครอบครัวในเขตพื้นที่ ซึ่งได้ให้ความสนใจและเข้ามารับวัคซีนเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายอลงกต แสวงสุข นายกเทศมนตรีตำบลเทพวงศา เปิดเผยว่า สถานการณ์ในตอนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก ซึ่งในเขตพื้นที่ ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยความเป็นห่วงใยต่อพี่น้องประชาชน จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางเทศบาลตำบลเทพวงศา ได้ร่วมกับทางโรงพยาบาลเขมราฐ และสาธารณสุขอำเภอเขมราฐ ที่จะต้องรณรงค์ให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ที่จะต้องมีมาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเป็นเกาะกำบังในการป้องกันการติดเชื้อให้กับตนเอง และทางสังคมต่อไป