ศรีสะเกษ-ดร.กัลยาณี นำเครือข่ายผู้ใจบุญมอบสิ่งของ-น้ำดื่ม หนุนภารกิจเหล่ากาชาดช่วยเหลือสังคม


เมื่อเร็วๆนี้ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันรับมอบน้ำดื่ม ตรา วอเตอร์บอส จำนวน 100 แพ็ก พร้อมสิ่งของจำนวนหนึ่ง จาก ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ที่ปรึกษาด้านท่องเที่ยว กรอ. และนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ ประกอบด้วย นางประพันธ์ หงษ์ศิลา นางนารีรัตน์ อิสริยศไกร นางจันทร์เพ็ญ ปริปุณณะชัย นางมยุรี ชูรัตน์ นางพรภินันท์ บุญหวาน นางสาวสุวรรณี วิมลสุข นางจินตะหรา ศรีเมือง นางเยาวลักษณ์ จัตวานนท์ และคณะ ที่ร่วมกันบริจาคเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
ดร.กัลยาณี กล่าวว่า ในการมอบน้ำดื่มและสิ่งของในครั้งนี้ ทางสมาคมฯมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมถึงผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่ทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ทางสมาคมฯเป็นภาคเอกชนที่เป็นทัพหลัง จึงร่วมใจกันมามอบธารน้ำใจให้เหล่ากาชาดศรีสะเกษเพื่อเป็นการสนับสนุนได้ร่วมแบ่งปันให้กำลังใจส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน