สกลนคร-กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 สนับสนุนสถานที่ และอำนวยความสะดวก ในการฉีดวัคซีนโควิด-19

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 พันโท เศรษฐสิทธิ์ พวงบานเย็น ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ได้อนุมัติให้สนับสนุนสถานที่ และจัดกำลังพลเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจารอำนวยความสะดวก ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เข้าสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วง ในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับให้กับสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพบ้านจารและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) โดยมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน 167 ราย แยกเป็นชาย จำนวน 78 ราย และหญิง จำนวน 89 ราย ณ ศาลาทรงงานเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร และในวันเดียวกันนี้ ได้ร่วมกับสมาชิกศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นาย สมคิด มีมาตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้มาปรึกษาหารือในเรื่องการพัฒนาหมู่บ้าน และโครงการฯ และการปลูกต้นปอเทือง บริเวณด้านหน้าโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งจากการหารือดังกล่าว สรุปได้ว่าจะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านและโครงการฯ ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการหว่านเมล็ดพันธุ์ต้นปอเทือง ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ต่อไปฯ จากการให้การสนับสนุนสถานที่และกำลังพลในการอำนวยความสะดวก ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้ ทำให้ได้รับคำชื่นชมจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ตลอดจนประชาชนที่มารับบริการ ที่ได้ให้การสนับสนุนสถานที่และกำลังพลในครั้งนี้
ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13